การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สสอ.พิมาย


ลำดับที่ คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด


ดัชนีความโปร่งใส