การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564

รวมตารางหัวข้อของเอกสาร

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บร 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของห 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 1 Download
2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทร 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตาม 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.9 วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้า 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 2 Download
3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจั 17/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 3 Download
3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มร 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 3 Download
3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 3 Download
3.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 3 Download
4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
4.3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 4 Download
5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 5 Download
5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ในทุก ๆ ไตรมาส 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 5 Download
5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 5 Download
5.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 5 Download
6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผย 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 6 Download
6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 6 Download
6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 6 Download
6.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 6 Download
7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ม 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบ 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ ตามข 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
7.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 7 Download
8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปราก 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 8 Download
8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 8 Download
8.3 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 8 Download
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.1.2 โครงการ 21/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้าน 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับกา 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและก 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี) 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
9.8 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี) 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 9 Download
10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอ 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาร 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.3 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
10.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 21/12/2020 สำนักงาน สสอ.พิมาย EB 10 Download
11.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 11 Download
11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน พร้ 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 11 Download
11.3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 11 Download
11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงา 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 11 Download
11.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 11 Download
11.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 11 Download
12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
12.1.2 โครงการ / กิจกรรม 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
12.2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม วางแผน และร่วมแลกเป 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
12.3 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม ในการดำเนินการ ตามภ 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
12.4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
12.8 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
12.9 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี) 30/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 12 Download
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 13 Download
13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่ห 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 13 Download
13.2.1 กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 13 Download
13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 13 Download
13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบประเด็ 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 13 Download
13.4.1 กรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 13 Download
13.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 13 Download
13.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 13 Download
14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 14 Download
14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของร 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 14 Download
14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไก การกำกับติดตาม 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 14 Download
14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 14 Download
14.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 14 Download
14.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 14 Download
15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 15 Download
15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใน สถานที่ของหน่วยงานของ 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 15 Download
15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 15 Download
15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 15 Download
15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 15 Download
15.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 15 Download
16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 16 Download
16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 16 Download
16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุ 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 16 Download
16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 16 Download
16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 16 Download
16.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 16 Download
16.7 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี) 31/12/2020 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 16 Download
17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผน ฯ ประจำปีงบประมา 01/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 17 Download
17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 01/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 17 Download
17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบร 01/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 17 Download
17.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 01/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 17 Download
17.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน อื่น ในระบบ MITAS 01/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 17 Download
18.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือเดือนมีนาคม 2564 และร 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 18 Download
18.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 18 Download
18.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 18 Download
18.1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 18 Download
18.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักง 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 18 Download
18.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อน ชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 18 Download
18.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 18 Download
18.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 18 Download
18.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 18 Download
19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 19 Download
19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 19 Download
19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 19 Download
19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 19 Download
19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 19 Download
19.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 19 Download
20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 20 Download
20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้อง ตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ย 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 20 Download
20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 20 Download
20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 20 Download
20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 20 Download
20.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 20 Download
21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 21 Download
21.1.2 โครงการ 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 21 Download
21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร ในหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 21 Download
21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุ 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 21 Download
21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 21 Download
21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 21 Download
21.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น (ถ้ามี) 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 21 Download
21.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 21 Download
21.8 Link แสดงหลักฐานที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี) 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 21 Download
22.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 22 Download
22.1.2 โครงการ 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 22 Download
22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 22 Download
22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 22 Download
22.4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 22 Download
22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 22 Download
22.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 22 Download
22.7 วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 22 Download
22.8 วาง Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี) 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 22 Download
23.1 หลักฐานการรวมกลุ่ม ของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม ST 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 23 Download
23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 23 Download
23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 23 Download
23.4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 23 Download
23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 23 Download
23.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 23 Download
23.7 Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี) 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 23 Download
24.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเ 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 24 Download
24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 24 Download
24.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 24 Download
24.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 24 Download
24.7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 04/01/2021 สสอ.พิมาย สสอ.พิมาย EB 24 Download
EB_6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผย 14/06/2021 สสอ.พิมาย EB 6 Download
Total 189 entries