หมวดหมู่: หน่วยงาน/องค์กร

รับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมสมเด็จพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชกุมารี

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 รับเสด็จส…

เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมสมเด็จพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชกุมารี

วันนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ได…