ภาพกิจกรรม

ประชุมประจำเดือน

ประชุมส่วนราชการ

วันสำคัญ/จิตอาสา

ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

โคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย

วิทยากรงานโรคติดต่อ

สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้สูงอายุ

เภสัชปฐมภูมิ และ คบส.

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

ป้องกันอุบัติเหตุ

วัคซีน

การเงิน

จัดเก็บรายได้

ข้อมูลข่าวสาร

อสม.

บริจาคโลหิต

กิจกรรมอื่น