กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย

วันที่ 20 ต.ค. 2566 เวลา 09.00 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ สมบัติสวัสดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ ฉายพิมาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และ นางสาวตะวันฉาย สนธิสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ได้สอนให้ความรู้โทษ/พิษภัยของยาเสพติด พร้อมให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของกัญชาและพืชกระท่อม ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย จำนวน 40 คน