ประชาสัมพันธ์

ประกาศ War room ไข้เลือดออก ม.14 ต.หนองระเวียง

วันที่ 26 ต.ค. 2566 เวลา 13.30 น. นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก (War Room) ระดับหมู่บ้าน ด้วยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกดังกล่าว อำเภอพิมายจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก ในบ้านหัวถนน ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา