ประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอพิมาย ผอ.รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง2 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพิมาย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านช่องโค หมู่ที่ ๓ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา