กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก (War Room) ระดับหมู่บ้าน

วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๖ .เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก (War Room) ระดับหมู่บ้าน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพิมาย,อบต.นิคมฯ,กำนันต.นิคมฯ,ผญ.ม.๒๑,รพ.สต.นิคมฯ๑ อสม. และประชาชน ด้วยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบัน จำนวน ๑ ราย เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกดังกล่าว อำเภอพิมายจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก ในบ้านพิทักษ์พัฒนา ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา