กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก (War Room) ระดับหมู่บ้าน

วันที่ 17 พ.ย. 2566 เวลา 15.00 น. ทีม พชอ.อำเภอพิมาย นำโดย นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิมาย มอบหมายให้ นายภาษิต แสนเจ็ก นายกอบต.หนองระเวียง เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก (War Room) ระดับหมู่บ้าน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพิมาย,กำนัน ต.หนองระเวียง, ผญ.ม.11,6,7,8,9,10,16,17,19, 20 ต.หนองระเวียง,รพ.สต.หนองระเวียง,อสม.,ผอ.และคณะครู รร.บ้านหนองโสน และประชาชน ม.11 ด้วยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกดังกล่าว อำเภอพิมายจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออก ในบ้านหนองโสน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อเป็นการหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโสน หมู่ 11 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา