กลุ่มงานบริหารกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประชุมประมาณการ Fix cost ปีงบ 2567

วันที่ 14 ธ.ค. 2566 นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุมประมาณการ Fix cost ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นางมณีรัตน์ สมบัติสวัสดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพิมาย ผอ.รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย จำนวน 8 แห่ง และผู้รับผิดชอบงานจัดทำ Fix cost ของแต่ละ รพ.สต. ณ ห้องประชุมบาราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป