ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้กิจกรรม พิมายเมืองดนตรี วันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ณ ถนน จอมสุดาเสด็จ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา