กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

รับการนิเทศติดตามงานสาธารณสุข โซน 3

วันที่ 19 ธ.ค. 2566 นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย พร้อมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมรับการนิเทศติดตามตัวชี้วัดทางด้านสาธารณสุข (KPI) รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา