Author: ศศิธร ดวงเพ็ชรแสง

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรค รุ่นที่ 3

วันที่ 28 มี.ค. 2567

Read More
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรค รุ่นที่ 2

วันที่ 27 มี.ค. 2567

Read More
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอก

วันที่ 22 ก.พ. 2567

Read More
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอก

วันที่ 21 ก.พ. 2567

Read More
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอก

วันที่ 20 ก.พ. 2567

Read More