ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ

วันที่ 25 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย มอบหมายให้ น.ส.ศศิธร ดวงเพ็ชรแสง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาและเพื่อบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอพิมาย โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา