กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 12 ม.ค.​ 2567 .เวลา 09.00-12.00 น. คณะทำงานพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอพิมาย โดยมีผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้าจากหน่วยงาน สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอพิมาย,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิมาย,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย,โรงพยาบาลพิมาย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อำเภอพิมาย
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านระบบ Zoom Conference ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมายชั้น 2 ต.ในเมือง อ.พิมาย