กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอก

วันที่ 22 ก.พ. 2567 นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ การดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พชอ.อำเภอพิมาย โรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย รพ.สต.หนองจิก และรพ.สต.ลุงตามัน ตำบลโบสถ์ กลุ่มเป้าหมายที่มารับการเอกซเรย์ทรวงอกทั้งหมด 308 คน สงสัยวัณโรค 18 คน (รอเก็บเสมหะส่งตรวจ) กลุ่มเป้าหมายที่มารับการตรวจไวรัสตับอักเสบบี และซี ทั้งหมด 311 คน ผลตรวจดังนี้ สงสัยพบเชื้อไวรัส HBV 4 คน สงสัยพบเชื้อไวรัส HCV 4 คน ผลปกติ 303 คน การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ และชมรมอสม.ตำบลโบสถ์ ที่จัดโครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง สนับสนุนข้าวกล่องและน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมคัดกรอง ณ ศาลาเอนกประสงค์ชมรม อสม. ตำบลโบสถ์ ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา