กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอก

วันที่ 20 ก.พ. 2567 พชอ.อำเภอพิมาย ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พชอ.อำเภอพิมาย โรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย รพ.สต.นิคมฯ1,รพ.สต.หนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง กลุ่มเป้าหมายที่มารับการเอกซเรย์ทรวงอกทั้งหมด 386 คน พบความเสี่ยงจำนวน 43 คน ดังนี้ สงสัยโรควัณโรค 18 คน ภาวะผิดปกติอื่นๆ 25 คน กลุ่มเป้าหมายที่มารับการตรวจไวรัสตับอักเสบบี และซี ทั้งหมด 373 คน ผลตรวจ ดังนี้ สงสัยพบเชื้อไวรัส HBV 5 คน สงสัยพบเชื้อไวรัส HCV 2 คน ผลปกติ 366 คน การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณ รร.นิคมพิมายศึกษา ให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา