กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

นิเทศงานวัคซีน 2567 (PCU พิมายเมืองใหม่)

วันที่ 5 มี.ค. 67 . เวลา 13.00-15.00 น. คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับอำเภอ โดยผู้รับผิดชอบงาน จากโรงพยาบาลพิมาย สำนักงานสาธารรสุขอำเภอพิมาย ร่วมกันออกนิเทศมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ตำบลในเมือง