กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

นิเทศงานวัคซีน 2567 (รพ.สต.บ้านเตย)

วันที่ 5 มี.ค. 2567 .เวลา 08.30 – 10.30 น. คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับอำเภอพิมาย ได้แก่ ภก.วทัญญู ประยูรหงษ์ ,น.ส.อุษณีวรรณ เคล้ากระโทก ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนจากโรงพยาบาลพิมาย ,น.ส.ศศิธร ดวงเพ็ชรแสง ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมกันออกนิเทศมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตย ตำบลกระเบื้องใหญ่