กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะโรคไข้เลือดออก

วันที่ 27 มี.ค. 2567 เวลา 14.30 น.  นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย  และ นางสาวศศิธร ดวงเพ็ชรแสง ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะโรคไข้เลือดออก โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากุล่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพิมาย เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก บ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 14 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. 2567 – 27 เม.ย. 2567 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ นายกอบต.ดงใหญ่ กำนันตำบลดงใหญ่ รพ.สต.มะกอก อบต.ดงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ต.ดงใหญ่ ผู้ใหญ่หมู่อื่นๆ,ตัวแทนโรงเรียน ต.ดงใหญ่ อสม. ประชาชน ม.14 ต.ดงใหญ่ ณ  ศาลาประชาคมบ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 14 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา​