กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะโรคไข้เลือดออก

วันที่ 9 เม.ย. 2567 เวลา 13.00 น. นายประดิษฐ์ เกิดสุข สาธารณสุขอำเภอพิมาย มอบหมายให้ นางสาวศศิธร ดวงเพ็ชรแสง ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะโรคไข้เลือดออก โดยมี นายสมโภชน์ ชั่งทอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากุล่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพิมาย เป็นประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 9 เม.ย. 2567 – 10 พ.ค. 2567 และมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ กำนันตำบลกระชอน คณะเจ้าหน้าที่อบต.กระชอนรพ.สต.โนนพุทรา ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่ เขตพื้นที่รพ.สต.โนนพุทรา อสม. ประชาชน ม.4 ต.กระชอน ณ ศาลาประชาคมบ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4 ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา​